Di debatt 18 maj

I Dagens Industri

Bilden av vem som kan och vill vara chef måste breddas och utvecklas. Den slutsatsen kan dras utifrån nya rapporter, skriver Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation och Carolina Engström, VD på Wes.

För att hantera chefsförsörjningen framåt behöver normer utmanas och synen på chefskapet förnyas. Kompetensförsörjningen på de högre nivåerna behöver säkerställas långsiktig och ett sätt är att identifiera och investera i talanger tidigt i karriären.

48 procent av de som arbetar i Sverige är kvinnor – ändå är kvinnor underrepresenterade som chefer. Bland cheferna är andelen kvinnor bara 41 procent, och ju högre upp i chefsleden du kommer desto sämre blir det.  Av landets VD:ar är bara 18 procent kvinnor. I svenska börsbolag är siffran pinsamt låg, bara 11 procent av VD:arna är kvinnor!  För att få de bästa cheferna på alla nivåer behöver vi nyttja all kompetens och förändra bilden av ledarskap som en manlig arena.

För 17:e året i rad lyfter Ledarna därför fram Framtidens kvinnliga ledare. En lista med 75 moderna ledare, som också är unga och kvinnor, en lista som vänder upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef. Trots att fördelarna med jämställdhet och mångfald bland chefer och ledningsgrupper är väl kända går utvecklingen för långsamt. En större mångfald innebär att fler perspektiv och erfarenheter tas med i beslutsprocessen, vilket bidrar till en mer välavvägd och nyanserad syn på problem och lösningar. Verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö gynnas av jämnare könsfördelning, mångfald och inkludering på alla nivåer och sektorer.

Resultaten från Wes Insights rapport Rekryteringsparadoxen (2023) blottlägger en viktig insikt: många arbetsgivare tar inte vara på den rika mängd kompetens, talang och potential som finns där ute, trots att stora delar av den svenska arbetsmarknaden är i skriande behov av kompetens. Vi menar att det existerar ett kompetensslöseri snarare än en kompetensbrist på ledarnivå i samhället.

Ledarnas kommande undersökning Jämställdhetsbarometern (2023) visar att 29 procent av cheferna svarar att det inte bedrivs ett aktivt arbete för jämställdhet på deras arbetsplats, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan 2016. Bara 6 procent av cheferna har personligen erbjudits någon form av utbildning i jämställdhet. Det är nästan en halvering jämfört med 2016 då andelen var 10 procent.

Resultaten från båda dessa rapporter visar att bilden av vem som kan och vill vara chef måste breddas och utvecklas. Och det behövs förebilder. När kvinnor och män är representerade på liknande nivåer i chefspositioner kan det inspirera andra att följa efter. Då utmanas fördomar och förväntningar som kan hindra människor från att ta sig an chefspositioner.

Vår rekommendation till alla arbetsgivare är följande:

  • Uppdatera sättet ni rekryterar chefer på.
  • Nyttja hela kompetenspoolen, kräv en mångfald av kandidater.
  • Sätt en långsiktig strategi med krav och tydliga mål kring hur sammansättningen och chefsförsörjningen ska se ut i framtiden, med tydligt ledarskap från styrelsen.
  • Utveckla ett inkluderande ledarskap. Det räcker inte med mångfald; ett ledarskap som kontinuerligt och aktivt strävar efter en ökad öppenhet, lyhördhet och nyfikenhet på nya perspektiv är en nyckel till långsiktig framgång. Mångfald och lärande hänger ihop, så det behövs aktiviteter som främjar lärandet i organisationen.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet, och det är viktigt att säkerställa att alla individer har lika möjligheter och rättigheter oavsett kön. En jämnare könsfördelning bland chefer är ett viktigt steg mot att uppnå detta mål. Lika viktigt är att säkerställa att svensk kompetensförsörjning säkras på lång och kort sikt. Då kan vi inte fortsätta slösa bort potential och talang. Istället behöver vi uppmuntra, synliggöra och bana väg för en positiv samhällsutveckling på högsta nivå.

 

Andreas Miller
Förbundsordförande, Ledarna — Sveriges chefsorganisation

Carolina Engström
VD, Wes

 

Denna debattartikel publicerades i Dagens Industri den 17 maj 2023. 

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!