Wes Carolina Engström & byWiT Johan Gorecki

"Vi insåg att vi behövde nå ut till andra för samarbete kring mångfald och inkludering"

Ett samtal med Wes VD Carolina Engström Lökken och Johan Gorecki, en av grundarna på investeringsbolaget byWiT.

Investmentbolaget byWiT har under 2023 anlitat Wes för att få hjälp med rekrytering av talanger på styrelse- och ledningsnivå samt som strategiskt bollplank gällande frågor inom mångfald, inkludering och kompetensförsörjning. Samarbetet drivs av den gemensamma visionen att utveckla svenskt näringsliv med ett öppet tankesätt och mod.

— Inom investerings- och finansbranschen pågår ett generationsskifte som kräver en förändrad syn på talang och ledarskap. Fokus har skiftat till att investera i framtidens ledare och företag, där människor är avgörande för framgången. Det handlar om att investera både i rätt idé och i rätt ledare – en ledare som kan förverkliga idéer och bygga en långsiktig organisation kring dem, menar Johan Gorecki, en av grundarna på byWiT.

— Ägardirektiven är grundläggande — där tydliggörs visionen, strategin, de långsiktiga målen, ledarskapet, prioriteringarna och vilken typ av organisation och kompetens som kommer att krävas för att lyckas, förklarar Johan. Det är otroligt viktigt att lära känna motparten och utvärdera all väsentlig information för att kunna ta ställning till och bedöma – inte bara själva affärsidén utan också de drivande personerna i bolaget. Något som kräver en gedigen, kvalitativ och professionell process. Att samarbeta med en extern part som är specialist på kompetensbedömning på executivenivå har varit en viktig del för oss i arbetet med att kvalitetssäkra rekryterings- och utvärderingsprocessen för att hitta rätt personer, anser Johan.

Mångfald är kritiskt inom alla branscher, inte minst inom finansbranschen. Finansbranschen är ofta väldigt homogen, vilket kan begränsa innovation och kreativitet. För att skapa en dynamisk miljö som främjar innovation och utveckling krävs mångfald och inkludering. Genom att inkludera olika synsätt och erfarenheter reduceras risken för tunnelseende och ökar förmågan att lösa komplexa utmaningar.

— Vi kan inte bara göra som vi alltid har gjort, det kommer inte räcka, menar Carolina Engström Lökken, VD för Wes. Att bygga en mångsidig och inkluderande organisation kräver inte bara en medvetenhet om mångfaldens värde utan också konkreta strukturer och tydliga mål vad gäller mångfald och inkludering. För att nå målen krävs en tydlig roadmap och en plan på hur ledningen ska åtgärda luckorna och här kan vi hjälpa till med strategier och råd, fortsätter Carolina.

— Vi insåg att vi behövde nå ut till andra för samarbete kring mångfald och inkludering, och där har bland annat Wes varit en viktigt strategisk partner, berättar Johan.

Denna insikt har även resulterat i Diversity byX, ett initiativ för att öka mångfalden i bolagsstyrelser och ledningsgrupper som startades av byWiT och där Wes är en stolt partner. Initiativet verkar också för att mer kapital går till entreprenörer med olika bakgrund, kultur och kön samt att mångfalden ökar bland dem som investerar.

— Den huvudsakliga idén är att det behövs fler plattformar som sammanför personer med olika erfarenhet, bakgrund och perspektiv. Att utöka allas nätverk utöver den lilla bubbla vi alla så ofta hamnar i, där vi framför allt har kontakt med likasinnade, menar både Carolina och Johan. Det tror vi är en nyckelfaktor för att uppnå mer mångfald i ledande positioner, bland investerare och kring vilka entreprenörer som får kapital, säger Johan.

— Genom detta nätverk har vi en gemensam ambition att identifiera och dela med oss av bättre standarder och best practice. Vi öppnar upp, expanderar och slår ihop våra nätverk. Det finns ett enormt värde i att kroka arm med andra och lära sig tillsammans, av varandra och även utmana varandra, betonar både Johan och Carolina.

Att ta itu med bristen på mångfald inom näringslivet kräver mod och engagemang för förändring. Det handlar om att vara öppen för dialog, att våga utmana etablerade normer och att aktivt arbeta för att inkludera olika röster och perspektiv.

— Att våga är avgörande, anser både Johan och Carolina. Att våga säga ifrån, utmana, tänka nytt och framförallt göra annorlunda och arbeta för ett mindshift med öppet och inlyssnande sinne.

– Alla företag har olika utgångspunkter när det kommer till mångfalds- och inkluderingsarbete. Man måste inte vara bra på detta innan man börjar. Det viktiga är att börja, avslutar Carolina.

 

Tre rekommendationer från Wes:

  1. Hantera frågan som en del av övergripande affärsstrategi. Sätt tydliga mål och delmål för mångfald och inkludering, formulera KPI:er och följ upp.
  2. Dela best practice och sprid goda exempel med andra bolag. Ingen behöver ensam uppfinna hjulet. Lär av varandra.
  3. Identifiera partners som kan hjälpa er nå era mål. Välj rekryteringspartner med omsorg och ställ krav.

 

 

---

Wes är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på mångfald. Wes erbjuder Executive Search och är specialister på att rekrytera ledare – till styrelser, ledningar och andra seniora nyckelroller. Genom att erbjuda ledarskapsutveckling och strategisk rådgivning inom våra expertområden, kompetensförsörjning, mångfald och inkluderande ledarskap, hjälper vi företag att bygga professionella, nytänkande och diversifierade ledningar och styrelser. Wes vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid. Kontakta oss om vi kan hjälpa er!